Kup rower szosowy VAN RYSEL BY DECATHLON, a pakiet startowy GRAN FONDO GDYNIA otrzymasz gratis!

Od 13 maja w wybranych sklepach sieci Decathlon rusza akcja promocyjna „Kup rower Van Rysel by Decathlon, a pakiet startowy Gran Fondo Gdynia otrzymasz gratis”.

Rusza akcja promocyjna rowerów Van Rysel by Decathlon. Od 13 do 26 maja do każdego zakupionego roweru szosowego Van Rysel by Decathlon będzie można otrzymać voucher na pakiet startowy Gran Fondo Gdynia o wartości 100 euro. 

Pod marką Van Rysel kryją się najbardziej zaawansowane technologicznie rowery szosowe tworzone przez Decathlon. Van Rysel to produkty dla kolarzy amatorów, którzy jazdę na rowerze traktują wyczynowo i szukają produktów z wyższej półki, mogących sprostać wymaganiom wyścigowej rzeczywistości.

Więcej informacji na stronie www.decathlon.pl, Regulamin akcji poniżej.

 

REGULAMIN PROMOCJI „KUP ROWER SZOSOWY VAN RYSEL BY DECATHLON, A PAKIET STARTOWY GRAN FONDO GDYNIA OTRZYMASZ GRATIS”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „KUP ROWER SZOSOWY BTWIN Z SERII VAN RYSEL BY DECATHLON, A PAKIET STARTOWY GRAN FONDO GDYNIA OTRZYMASZ GRATIS”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”.

 

2. Organizatorem Promocji jest DECATHLON SP. Z O.O. przy ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „DECATHLON”.

 

3.Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji (dalej zwanych: Uczestnikami”) tj. pełnoletnich osób fizycznych będących posiadaczami KARTY DECATHLON, które w okresie trwania Promocji dokonały w sklepach sieci DECATHLON zakupu roweru szosowe Van Rysel by Decathlon (dalej zwanych: „Produktami Promocyjnymi”).

 

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji.

 

5. Celem Promocji jest zachęcenie Uczestników do realizacji większej ilości transakcji i informowania klientów o możliwości zakupów urządzeń marki Van Rysel by Decathlon.

 

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie prowadzona w okresie od 15 maja 2019 r. do 26 maja 2019 r. Promocja może zostać przedłużona na czas oznaczony.

 

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.decathlon.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

2. Nagrodą w Promocji jest pakiet startowy na zawody kolarskie dla amatorów Gran Fondo Gdynia, które odbędą się w dniu 2 czerwca 2019 r., zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Nagrodą”.

 

3. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji tj. w dniach od 15 maja 2019 r. do wyczerpania zapasów, w punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych dokona w wybranych sklepach sieci DECATHLON (określonych w załączniku do Regulaminu) zakupu roweru szosowego Van Rysel by Decathlon oraz zachowa oryginał paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych.

 

4. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po przesłaniu skanu oryginału paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych na adres email info@gfgdynia.com

 

5. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

 

6. Przyznanie Nagrody nie ma charakteru konkursowego, nie jest również wynikiem przypadku.

 

7. Wydanie oraz przekazanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

8. Wartość przekazanych osobom fizycznym nie prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej Nagród zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), zgodnie z którą wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

 

9. Opodatkowanie Nagród należnych osobom fizycznym prowadzącym działalność pozarolniczą następuje na zasadach opodatkowania przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

 

§ 3. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 1. przeprowadzenia Promocji oraz realizacji Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Decathlon sp. z o.o. roszczeń związanych z pełnieniem przez Decathlon sp. z o.o. funkcji fundatora Nagrody.

 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas:

 1. zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych we wskazanym celu,
 2. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, tj. do 6 lat,
 3. wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją promocji, tj. do 6 lat.

 

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom księgowo–rozliczeniowym, agencjom marketingowym, reklamowym, fotografom i innym podmiotom wspierającym nas w organizacji promocji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie osoby, takie jak pracownicy i współpracownicy Decathlon sp. z o.o. oraz przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w Promocji oraz realizacją Nagrody.

 

§ 4. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PROMOCJI

 

W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji, w tym przyznawania Nagród, Organizator wyznaczy osoby, do których zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Promocją oraz przyznawaniem Nagród, rozpatrywanie reklamacji, itp.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: DECATHLON SP. Z O.O., ul. Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu miesiąca po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego.

 

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decydująca jest data stempla pocztowego.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Promocja może zostać zakończona przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem poinformowania wszystkich Uczestników Promocji co najmniej na 7 dni przed jego zakończeniem. Organizator może umieścić informacje w anonsie prasowym. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.

 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięć dokonywać będzie Organizator.

 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (np. siły wyższej).

 

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Organizator Promocji:

DECATHLON SP Z O.O.

Ul. Geodezyjna 76

03–290 Warszawa

 

 

 

Załącznik do Regulaminu: Lista sklepów Decathlon objętych promocją:

 

 1. Decathlon Kraków Zakopianka, Zakopiańska 62a, 30–418 Kraków
 2. Decathlon Kraków Plaza, Aleja Pokoju 46, 31–564 Kraków
 3. Decathlon Bielany Wrocławskie, Francuska 2, 55–040 Bielany Wrocławskie
 4. Decathlon Magnolia Park Wrocław, Legnicka 58, 54–204 Wrocław
 5. Decathlon Targówek, Geodezyjna 76, 03–290 Warszawa
 6. Decathlon Reduta, Mszczonowska 2, 02–337 Warszawa
 7. Decathlon Okęcie, Aleja Krakowska 81, 02–180 Warszawa
 8. Decathlon Bemowo, Warszawska 6, 05–082 Blizne Łaszczyńskiego
 9. Decathlon Ostrobramska, Ostrobramska 97, 04–118 Warszawa
 10. Decathlon Piaseczno, Puławska 37, 05–500 Piaseczno
 11. Decathlon Pasaż Łódzki, Aleja Jana Pawła II 30, 93–569 Łódź
 12. Decathlon Manufaktura, Ogrodowa 19A, 91–065 Łódź11
 13. Decathlon Częstochowa, Krakowska 12, 42–262 Nowa Wieś
 14. 14.Decathlon Sosnowiec, Sokolska 35, 41–219 Sosnowiec
 15. Decathlon Mikołów, Gliwicka 32, 43–190 Mikołów
 16. Decathlon Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Renców 30, 40–878 Katowice
 17. Decathlon Bytom, Aleja Jana Nowaka–Jeziorańskiego 29, 41–923 Bytom
 18. Decathlon Jaworzno, Rzemieślnicza 14, 43–600 Jaworzno
 19. Decathlon Bielsko–Biała, Bohaterów Monte Cassino 425, 43–300 Bielsko–Biała
 20. Decathlon Opole, Wrocławska 154, 45–837 Opole
 21. Decathlon Wałbrzych, 4, Szczawieńska, 58–310 Szczawno–Zdrój
 22. Decathlon Swadzim, Św. Antoniego 5, 62–080 Swadzim
 23. Decathlon Franowo, Szwedzka 8, 61–285 Poznań
 24. Decathlon Poznań Winogrady, Serbska 7, 60–101 Poznań
 25. Decathlon Piła, Zygmunta Starego 20, 64–920 Piła
 26. Decathlon Bydgoszcz, Mariana Rejewskiego 3, 85–791 Bydgoszcz
 27. Decathlon Przymorze, Obrońców Wybrzeża 1, 80–398 Gdańsk
 28. Decathlon Kartuska, Szczęśliwa 1, 80–176 Gdańsk
 29. Decathlon Rumia, Grunwaldzka 110, 84–230 Rumia
 30. Decathlon Szczecin, Ustowo 48, 72–001 Ustowo
 31. Decathlon Olsztyn
 32. Decathlon Stalowa Wola, Chopina 42, 37–450 Stalowa Wola
 33. Decathlon Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 26, 20–147 Lublin
 34. Decathlon Lublin Węglin, Gęsia 1, 20–719 Lublin