Regulamin

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
1. Organizatorem Gran Fondo Kids Gdynia jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31 A, 02-781 Warszawa. 
2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym miasta Gdynia oraz we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu. 

II. TERMIN, TRASY 
1. BIURO ZAWODÓW: Skwer Kościuszki, czynne 01.06.2019 r., w godz. 12:00-19:00. 
2. START i META: na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
3. Gran Fondo Kids Gdynia odbędzie się w niedzielę dnia 02.06.2019 r. 
4. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. 
5. Program startów: 
08:30 - dystans 3200 m
09:00 - dystans 2400 m
09:15 - dystans 1600 m
09:30 - dystans 800 m
Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany harmonogramu startów.

III. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE 
1. K5/M5 (5-6 lat) - 800 m (1 pętla)
2. K7/M7 (7-8 lat) - 1600 m (2 pętle)
3. K9/M9 (9-10 lat) - 2400 m (3 pętle)
4. K11/M11 (11-12 lat) - 3200 m (4 pętle)
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia. 

IV. NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Gran Fondo Kids Gdynia, otrzymają pamiątkowe medale na mecie. 
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 30 czerwca 2019 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych K5/M5, K7/M7, K9/M9, K11/M11 otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby urodzone pomiędzy w latach 2007-2014. 
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest własnoręczne podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego wiek dziecka.
3. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka/podopiecznego w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe. 
5. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją. 
6. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia do Gran Fondo Kids Gdynia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.SlotMarket.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 26.05.2019 r. Po tym terminie, jeżeli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, rejestracja będzie możliwa w Biurze zawodów, 01.06.2019 w godz. 12:00 - 19:00. 
3. Limit uczestników w Gran Fondo Kids Gdynia wynosi łącznie 200 osób (po 50 dla każdej kategorii wiekowej). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu. 
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę za udział w Gran Fondo Kids Gdynia należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem DotPay. W innym wypadku zgłoszenie nie jest brane pod uwagę. 
6. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. 
7. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail wysłany na adres podany w formularzu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika SlotMarket.pl. 
8. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty: 

  • 30 PLN - do 31.12.2018 r.,
  • 40 PLN - do 31.03.2019 r.,
  • 50 PLN - do 26.05.2019 r.,
  • 75 PLN - w Biurze Zawodów.

9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na inny rok lub innego uczestnika. 
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Gran Fondo Kids Gdynia otrzymuje: 
• ubezpieczenie NNW, 
• numer startowy wraz z czterema agrafkami, 
• pamiątkową koszulkę, 
• medal na mecie, 
• upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 
12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 
13. Aby otrzymać Fakturę VAT w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać Fakturę VAT” lub po zalogowaniu się na swoje konto na SlotMarket.pl w zakładce Historia zgłoszeń, kliknąć w „Chcę otrzymać Fakturę VAT”.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Gran Fondo Kids Gdynia jest SE Group Sp. z o.o.., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
2. Dane osobowe uczestników Gran Fondo Kids Gdynia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4.  Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Gran Fondo Gdynia. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Gran Fondo Kids Gdynia, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Gran Fondo Kids Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " Gran Fondo Kids Gdynia - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@gfgdynia.com
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczące Gran Fondo Kids Gdynia Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Gran Fondo Kids Gdynia będzie ostateczna..

IX. UWAGI KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników Gran Fondo Kids Gdynia obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie. 
3. Każdy uczestnik Gran Fondo Kids Gdynia jest zobowiązany do  umieszczenia numeru startowego podczas wyścigu z tyłu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji. 
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
6. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie Mety oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania rzeczy i opuszczenia Strefy przez zawodnika. 
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.gfgdynia.pl oraz przekazane do informacji mediów. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Gran Fondo Kids Gdynia odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach. 
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.