Regulamin Gran Fondo VR

Regulamin Gran Fondo Gdynia VR – Winter Edition (dalej jako: „Zawody”)

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Zawodów SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna (dalej jako: „Organizator”).

II. TERMIN

1. Zawody odbędą się w terminie 6 grudnia 2020 roku o godzinie 9:00.

III. DYSTANS, TRASA, LIMIT CZASU

1. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 90 km.

2. Limit czasu wynosi 7 godzin.

3. Trasa zostanie udostępniona na stornie oraz www.kinomap.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zawodach może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na Zawody, poprzez portal SlotMarekt.pl oraz dokonała rejestracji na platformie kinomap.com.

2. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi:

Pakiet Podstawowy

- 40 PLN dla pierwszych 100 osób*

- 50 PLN do 30 listopada 2020 roku

Pakiet Rozszerzony

- 70 PLN dla pierwszych 100 osób*

- 80 PLN do 30 listopada 2020 roku

*Jeżeli liczba osób zapisanych przekroczy 100 osób to zostanie uruchomiona opłata startowa w wysokości 50 PLN i 80 PLN

3. Rejestracja na Zawody jest dostępna w terminie 27 maja – 30 listopada 2020 roku.

4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. 6. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest posiadanie konta na platformie Kinomap, zainstalowanie aplikacji oraz posiadanie trenażera interaktywnego.

10. Wszystkie informacje techniczne dotyczące aplikacji oraz połączenia aplikacji z trenażerem znajdują się na stronie www.kinomap.com

11. Podczas Zawodów dozwolone są wszystkie sprawne rowery.

12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

13. W celu otrzymania Faktury, w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję "Chcę otrzymać fakturę". Nie ma możliwości otrzymania faktury po zakończeniu rejestracji

14. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury oraz liczbę zawodników na adres faktury@sportevolution.pl. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej pięciu uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby lub grupy poniżej pięciu osób). Faktura Pro-Forma jest wystawiana tylko na opłaty startowe.

 

VI. PAKIET

1. Pakiet podstawowy zawiera miesięczny dostęp do platformy Kinomap o wartości 10 EUR. Pakiet rozszerzony zawiera miesięczny dostęp do platformy Kinomap o wartości 10 EUR, medal, upominki od sponsorów oraz wysyłkę pakietu.

2. Zmianę adresu wysyłki należy podać wysyłając wiadomość mailową na adres info@gfgdynia.pl do dnia 4 grudnia 2020 r.

VII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. W ramach Zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja:

Kobiety

Mężczyźni

Kategoria Open

Kategoria Open

W18 (18-39 lata)

M18 (18-39 lata)

W40 (40-44 lat)

M40 (40-44 lat)

W45 (45-49 lata)

M45 (45-49 lata)

W50 (50-54 lat)

M50 (50-54 lat)

W55 (55 - 59 lata)

M55 (55 - 59 lata)

W60 (60 - 64 lata)

M60 (60 - 64 lat)

W65+ (65 lat i więcej)

M65 (65 – 69 lata)

 

M70 (70 -74lata)

 

M75+ (75 lat i więcej)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

2. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

3. Wyniki będą udostępnione na stronie www.gfgdynia.pl oraz www.kinomap.com oraz przekazane do informacji mediów.

VIII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

3. Puchary będą wysyłane po 9 grudnia 2020 roku.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodów, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do operatora SlotMarket na adres: SE Group sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Gran Fondo Gdynia VR – Winter Edition”, do 11 grudnia 2020 roku bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gfgdynia.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Zawodów rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie ostateczna

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Zawodów przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem

3. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia uczestnika z zasad określnych przez Organizatora w niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych oraz za uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego.

6. Pakiety oraz puchary będą wysyłane na koszt Organizatora

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.