Wyniki

Wyniki Gran Fondo Gdynia VR Winter Edition - 6 grudnia 2020
POBIERZ

 

OFICJALNE wyniki Gran Fondo Gdynia VR 2020 - 23 maja 2020

Gran Fondo Gdynia VR 2020
VR OPEN
VR WOMEN
VR Kategorie wiekowe MEN
VR Kategorie wiekowe WOMEN

 

Przedstawiamy OFICJALNE wyniki Gran Fondo Gdynia 2019.

Gran Fondo Gdynia 2019 Gran Fondo Kids 2019
Medio Fondo Open POBIERZ
Medio Fondo Kobiety  
Gran Fondo Open  
Gran Fondo Kobiety  
Kategorie wiekowe  
Medio Fondo Decathlon  
Gran Fondo Decathlon  

 

Zgodnie z pkt. V Regulaminu:

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Gran Fondo Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " Gran Fondo Gdynia - Reklamacja" lub drogą elektroniczną na: info@gfgdynia.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. W przypadku listu poleconego (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Gran Fondo Gdynia Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących  Gran Fondo Gdynia będzie ostateczna.